|
|
|

PRIVACYVERKLARING

Versie van toepassing sinds 25/05/2018

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten is AKIRA Translations verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Omdat privacy belangrijk is voor ons, verbinden we ons ertoe deze persoonsgegevens te verwerken op een wettelijke, correcte en transparante manier, in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘de Algemene Verordening Gegevensbescherming’).

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke staat AKIRA Translations in voor de correcte verwerking van de betrokken persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat u bij vragen of voor de uitoefening van uw rechten in dit verband contact kunt opnemen met:

AKIRA Translations NV
Wetstraat 26/11
1040 Brussel (BE)
Ondernemingsnummer: 0888.181.785
E-mail: privacy@akiratranslations.be

 

2. Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van particuliere (potentiële) klanten, contactpersonen van zakelijke (potentiële) klanten, prospecten, freelance leveranciers, contactpersonen van zakelijke leveranciers en gebruikers van deze website.

 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

a. Informatie die u ons zelf verstrekt

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, contactgegevens enz.
 • Financiële identificatiegegevens: ondernemingsnaam en -nummer, btw-nummer, bankrekeningnummer enz.
 • Gegevens met betrekking tot opleiding (freelance leveranciers): academisch curriculum, beroepsbekwaamheid enz.
 • Beroepsgegevens (freelance leveranciers): beroepsactiviteiten, professionele ervaring, specialisatieonderwerpen enz.

 

b. Automatisch bijgehouden informatie

Bij het gebruik van deze website verzamelen wij cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar ons cookiebeleid.

 

4. Waarom en op welke basis gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • binnen het kader van een contractuele overeenkomst (of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan),
 • vanuit ons gerechtvaardigd belang om te functioneren als bedrijf en om informatieve of commerciële communicatie te sturen binnen een bestaande zakelijke relatie (waarbij u steeds de mogelijkheid hebt om aan te geven dat u deze communicatie niet langer wenst te ontvangen),
 • als u daar uw voorafgaande toestemming voor hebt gegeven,
 • of om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Algemeen beheer van de relatie met (potentiële) klanten en leveranciers bij de uitvoering van een overeenkomst of het beantwoorden van een offerteaanvraag
 • Versturen van tevredenheidsonderzoeken en commerciële communicatie over promoties en nieuwe diensten binnen het kader van onze zakelijke relatie met klanten
 • Versturen van commerciële communicatie over promoties van derden en uitnodigingen voor onze leveranciersevents binnen het kader van onze zakelijke relatie met leveranciers
 • Antwoorden op contactverzoeken en offerteaanvragen via formulieren op deze website
 • Aanbieden van een veilige, geoptimaliseerde en persoonlijke gebruikerservaring op onze website

 

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen AKIRA Translations. Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht, doorgegeven of beschikbaar gesteld aan derden, behalve als u ons daartoe uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Enkel medewerkers die noodzakelijk over de toegang tot uw persoonsgegevens moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Deze medewerkers moeten strikte eisen naleven inzake geheimhouding om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Het staat ons vrij een beroep te doen op dienstverleners die uw persoonsgegevens verwerken op verzoek van en in naam van AKIRA Translations (bv. ICT-dienstverleners, advocaten, accountants en consultants in het kader van fiscale ondersteuning). Met al deze verwerkers wordt steeds een verwerkersovereenkomst afgesloten in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de nagestreefde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het uitgangspunt is de wettelijke bewaartermijn. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de meeste gegevens van (potentiële) klanten en leveranciers worden bijgehouden tot 10 jaar na het einde van de contractuele overeenkomst.

Persoonsgegevens van prospecten worden bijgehouden gedurende 5 jaar vanaf het laatste contact. Ook prospecten kunnen uiteraard steeds vragen hun persoonsgegevens te verwijderen.

 

7. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een prioriteit en we nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien zich toch een inbreuk op uw persoonsgegevens zou voordoen en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zullen we u hiervan onverwijld op de hoogte brengen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verbetering: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen dat deze worden aangepast.
 • Verwijdering: u hebt onder bepaalde voorwaarden ook recht op het wissen van uw persoonsgegevens.
 • Beperking van gegevensverwerking: u kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen, in het bijzonder in geval van betwisting van de juistheid van de gegevens, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een rechtsvordering of gedurende de tijd die AKIRA Translations nodig heeft om te verifiëren of u uw recht op wissen rechtsgeldig kunt uitoefenen.
 • Bezwaar: u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.
 • Intrekking van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@akiratranslations.be. Gelieve duidelijk te vermelden welk recht u wilt uitoefenen en een scan of kopie van uw identiteitskaart mee te sturen zodat we u kunnen identificeren.
Wij zullen zo snel mogelijk een antwoord sturen, uiterlijk 1 maand na de ontvangst van het verzoek.

 

9. Vragen of klachten

Met vragen of klachten over de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten in dit verband kunt u contact met ons opnemen via privacy@akiratranslations.be.

Als u vindt dat wij uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven, hebt u ook het recht om contact op te nemen met of klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

 

10. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie vindt u steeds terug op deze webpagina. In geval van wezenlijke veranderingen zullen wij u hier echter over informeren.